Новини   Обратно

Фирма „ЕКСПРЕС СЕРВИЗ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040

01.03.2020

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „ЕКСПРЕС СЕРВИЗ“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-0602-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Разширяване на капацитета за производство на нови локомотиви на Експрес Сервиз ООД чрез доставка и инсталиране на оборудване за обработка на метални листове“

Срок на изпълнение: 9 месеца

Място на изпълнение: гр. Русе

Общ размер на допустимите разходи: 1 652 898.34 лева, от които 842 978.15 лева европейско финансиране и 148 760.86 лева национално финансиране.

Общата цел: Подобряване на капацитета на Експрес Сервиз ООД за производство на нови локомотиви с цел повишаване на приходите и увеличаване на износа.

 

Специфични цели:

 

 - Увеличаване на броя на произвежданите дизелови и акумулаторни локомотиви;

 

 - Подобряване на качеството и точността на разкрой и огъване на метални листи и постигане на по-големи точности при построените локомотиви чрез използване на автоматизирани линии с   компютърен контрол;

 

 - Оптимизиране на производствените вериги и на графика за производство на локомотивите;

 

 - Понижение на производствените разходи и привличане на добавена стойност;

 

 - Увеличаване на производителността на труда и съкращаване на престоите на работници пора-ди забавяне на доставки на метални детайли;

 

 - Подобряване на енергийната ефективност;

 

 - Привличане на нови клиенти, в т.ч. чуждестранни, с по-качествените и естетически оформени метални детайли;

 

 - Елиминиране на рисковете от забавяне и ниско качество на доставяните метални детайли от   външни доставчици;

 

 - Елиминиране на вредните емисии на финни прахови частици при ръчния разкрой на метални листи;

 

Планирани дейности:

 

Подобряване на производствения капацитет на „Експрес Сервиз“ ООД чрез доставка и инсталиране на оборудване за обработка на метални листове :

 

  • Машина за лазерен разкрой на метални листове с дебелина до 16мм.- 1бр.;
  • Машина за плазмен и газо-кислороден разкрой на стоманени листове с дебелина до 160мм.- 1бр.;
  • Абкант машина за огъване на метални листове-1бр.;
  • Машина за шлайфане и почистване на метални листове-1бр.;

© 2021 Express Service       All rights Reserved!