Новини   Обратно

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0602-C01, „ЕКСПРЕС СЕРВИЗ ООД“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г.

14.04.2020

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0602-C01, „ЕКСПРЕС СЕРВИЗ ООД“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет:

„Закупуване на оборудване за обработка на метални листове, включващо: машина за лазерен разкрой, машина за плазмен и газо-кислороден разкрой, машина за шлайфане и почистване на метални детайли и абкант машина”:

   • Обособена позиция 1: Доставка и инсталиране на машина за лазерен разкрой - 1 бр.;

   • Обособена позиция 2: Доставка и инсталиране на машина за плазмен и газо-кислороден разкрой - 1 бр.

   • Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на машина за шлайфане и почистване на метални детайли - 1 бр.

   • Обособена позиция 4: Доставка и инсталиране на абкант машина - 1 бр.

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index).

Краен срок за подаване на офертите - 21.04.2020г. (23:59 часа).

Документи за изтегляне


© 2020 Express Service       All rights Reserved!